הפליית עיוורים הנעזרים בכלבים

חוקים ותקנות - עיוורים הנעזרים בכלבי נחיה

להלן תקציר עיקרי החוק

כל התקנות והחוקים הרשומים בהמשך, מצביעים, מנחים ומורים על כך שאין להפלות אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה.

אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה יכול להיכנס עם כלבו לכל מקום ציבורי באשר הוא, ללא כל מגבלה. זכות זו מעוגנת בחוק מתוך ההבנה כי אין להפריד בין אדם עם עיוורון לבין כלבו.

חוק איסור הפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחיה - התשנ"ג-1993

  1. “מקום ציבורי”- כל מקום הפתוח לקהל הרחב ללא יוצא מהכלל.
  2. עובדת היותו של עיוור מלווה בכלב נחיה, לא תשמש כשלעצמה עילה לאי העסקתו במשרה כלשהי.
  3. לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מיתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית בשל היותו מלווה בכלב נחיה.
  4. העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו- קנס.

נתקבל בכנסת ביום כ”ו בטבת התשנ”ג (19 בינואר 1993)

ביולי 2016 תוקן החוק, כך שיכלול את זכויות כלבים האומנה כשל כלבי נחייה, וכן מעניק לנפגע זכות לפיצוי עד לסך 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

אישור משרד התחבורה, אגף התעבורה בדבר חובת הסעת עיוור המלווה בכלב נחיה לפי הוראות תקנות התעבורה

  1. תקנה 462(ב) – מחייבת נהג אוטובוס ציבורי להסיע עיוור עם כלב נחיה.
  2. תקנה 508 – מחייבת נהג מונית להסיע עיוור עם כלב נחיה.
  3. הכלב המוסע חייב להיות קשור ברצועה אך אינו מחויב בנשיאת זמם על פיו.

סירוב נהג ציבורי להסיע עיוור עם כלב נחיה מהווה עבירה על פי דין.

תקנה 70 לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) משנת 1983 – והתיקון משנת 2004 הנוגע לכלבי נחיה

איסור החזקת בעלי חיים- לא יימצאו בבית האוכל חיות-בית.

התיקון-משנת 2004

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968, לאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה, אני מתקין תקנות אלה:

  1. בתקנה 70 לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי-אוכל), התשמ”ג-1983, במקום “חיות-בית” יבוא “בעלי חיים, למעט כלב נחייה לעיוור”.

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד- 1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968, אני מתקין תקנות אלה:

בעלי חיים – לא יורשה אדם להכניס בעל-חיים לחצרי הבריכה זולת כלב נחיה לעיוור.

הוראות תע"ס 6.18 - שירותי השמה בעבודה לעיוורים/לקויי ראייה

סעיף 8- תנאי עבודה מיוחדים לעיוורים/לקויי ראייה בעלי תעודת עיוור- עובדי מדינה

8.3 כלב נחייה לעיוורים – חופשה מיוחדת לעובדי מדינה

“עובד מדינה עיוור היוצא לקורס (הנמשך כחודש ימים בתנאי פנימייה) כדי לקבל כלב נחייה, יהיה זכאי לחופשה מיוחדת ע”ח שירות המדינה לצורך זה…”