בתי עסק

בתי עסק ויישום החוק

חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, נולד מתוך ההבנה כי אדם עם עיוורון המלווה בכלב נחייה זכאי להישאר ביחד עם כלבו בכל רגע נתון. הצורך לעגן הבנה זו בחוק נוצר כתוצאה ממצבים רבים בהם נמנעה כניסתו של אדם עם עיוורון מלווה בכלב נחייה.

יחד עם זאת ולמרות החוק, אנו עדים למקרים רבים בהם עדיין נמנעת מאדם עם עיוורון מלווה בכלב נחייה הכניסה למקומות ציבוריים, לרוב מתאפשרת הכניסה רק לאחר דין ודברים, ולעיתים יש צורך בהתערבות הרשויות. ארועים כאלה משאירים משקעים לא נעימים לכל הצדדים.

אנו קוראים לכל מקום ואתר ציבוריים, לכבד את החוק בעיקר מתוך הבנת האלמנט האנושי העומד מאחוריו.

חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ”ג – 1993

הגדרות

1. בחוק זה – “עיוור” – מי שמחזיק או זכאי להחזיק בתעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי”ח – 1958;

מקום ציבורי” – כל מקום הפתוח לקהל הרחב, לרבות משרדי הממשלה והשלטון המקומי, בתי מלון, אכסניות, מתקני קמפינג, מסעדות, בתי קפה, תיאטרון, קולנוע, אולמות ומתקני ספורט;

“כלב נחייה” – כלב מאולף המסייע לעיוור לנוע ממקום למקום.

איסור הפליה בתעסוקה

2.עובדת היותו של עיוור מלווה בכלב נחייה, לא תשמש, כשלעצמה, עילה לאי העסקתו במשרה כלשהי.

מקום ציבורי ותחבורה ציבורית

3. (א) לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

(ב) לא ייגבה מעיוור כל תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד הכניסה למקום ציבורי, בעד השימוש במתקן המצוי בו, או בעד השימוש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

עונשין

4. העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו – קנס.

ביצוע ותקנות

5. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 

חתומים על החוק:

ראש הממשלה: יצחק רבין.

שרת העבודה והרווחה: אורה נמיר.

נשיא המדינה: חיים הרצוג.

יושב ראש הכנסת: שבח וייס.

ביולי 2016 נתקבלת תיקון לחוק המשווה את זכויותיהם של כלבי האימון בהכשרה לאלו של כלבי הנחייה, ומאפשר לנפגע לתבוע פיצוי בגין הפגיעה עד לסך של 50,000 ₪, ללא הוכחת נזק.

העמותה פועלת על מנת להעלאות את המודעות לבתי העסק באמצעות חלוקת מדבקות כניסה לכלבי נחייה לבתי העסק.

בית עסק המעוניין לקבל מדבקה, יכול לפנות אל משרדינו ואנו נשלח את המדבקה.