תקנון

תקנון האגודה - יוני 2012

כפי שאושר באספה כללית יוני 2012

עמותת צמד – עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראל,

עמותה רשומה לפי חוק העמותות תש”מ 1980

1.כללי

 1. שם העמותה: עמותת צמד – עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה.
 2. מספר העמותה: 58-004-6555
 3. מען העמותה: רחוב דוד חכמי 10, תל-אביב, מיקוד 67778.
  טל’:03-5371065 פקס:035371066
 4. שם העמותה באנגלית: The Israel Guide Dog Users’ Association.

2. חזון ומטרות העמותה:

חזון העמותה

האגודה פועלת לשיפור איכות חייהם של אנשים עם עיוורון, הנעזרים בכלבי נחייה בריאים ומטופלים כהלכה, ומובילה ליצירת חברה ישראלית תומכת ונגישה, בה ישתלב האדם וכלבו באופן מלא תוך הפריה הדדית.

מטרות העמותה:

העמותה תפעל ליצור בחברה הישראלית תנאים שבהם יוכלו אנשים עם עיוורון בארץ להיעזר בכלבי נחייה, וזאת מתוך הכרה עמוקה שכלב נחייה משמש כעיניים לאדם עם עיוורון ומסייע לעצמאותו.

א. הגנה על זכותו של אדם עם עיוורון להיעזר בכלב נחייה:
 1. העמותה תפעל לכך שהמוסדות הממשלתיים המתאימים יבטיחו לכל אדם עם עיוורון הרוצה ומסוגל להחזיק כלב, לקבל כלב נחייה ללא תשלום בארץ או בחו”ל בהתאם לצורך.
 2. העמותה תפעל נגד כל גילוי של הפלייה כלפי מי שנעזר בכלב נחייה, בכל הכלים העומדים לרשותה ובכפוף לחוק.
ב. סיוע בתחזוקת הכלב:
 1. העמותה תפעל לכך שכל אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה יוכל ליהנות מניידות נוחה ובטוחה בכול אמצעי התחבורה הציבורית וללא תשלום נוסף בגין הכלב.
 2. העמותה תפעל לכך שכל אדם עם עיוורון המחזיק כלב נחייה יקבל הקצבה מתאימה לכלכלת הכלב, מטעם המשרד הממשלתי הנוגע בדבר. תשלום זה יבוצע אך ורק באמצעות העמותה ודרכה.
ג. תמיכה וסיוע בדאגה לשלומו ובריאותו של כלב הנחייה:
 1. העמותה תפעל להסדר קבלת חיסונים ובדיקות תקופתיות של כלבי הנחייה על פי המלצת השירותים הווטרינריים. תחנות שירות למטרה זו ייקבעו ע”י הועד המנהל של העמותה עם המוסדות המוסמכים לכך. העמותה תדאג לכיסוי הוצאות הטיפול הרפואי בכפוף לנהלים שיקבעו ע”י הועד המנהל.
 2. העמותה פועלת ונותנת כלים למען שמירת כלב הנחייה בריא ומטופל כהלכה.
ד. הגברת המודעות בקרב הציבור הרחב:

העמותה תפעל בכל דרך חוקית אפשרית להעלאת המודעות בקרב הציבור הרחב בכל הנוגע לצרכים הייחודיים והזכויות של אנשים עם עיוורון, הנעזרים בכלבי נחייה. 

ה. שיתופי פעולה עם גופים בעלי מטרות משותפות:

העמותה תפעל ליצור שיתוף פעולה עם הגופים והארגונים, בארץ ובחו”ל, לרבות בתי הספר לאימון והכשרת כלבי נחייה והגורמים הממשלתיים המטפלים בציבור העיוורים בארץ, על מנת לקדם את הנעזרות בכלבי נחייה על כל היבטיה. 

ו. רווחתו של אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה:

העמותה תפעל לקיום פעילויות פנאי התואמות את הצרכים הייחודיים של אנשים עם עיוורון הנעזרים בכלב נחייה, במקומות ובתנאים הולמים.

3. סמכויות העמותה

העמותה מוסמכת לעשות או ליזום כל פעולה חוקית הדרושה או מועילה לקידום, מימוש והגשמת מטרות העמותה לרבות:
 1. ארגון מגביות, פעולות התרמה ואירועים חברתיים או אמנותיים לשם גיוס: תרומות כספיות, ציוד הדרוש למימוש מטרותיה וכן נכסי דלא-ניידי.
 2. הקמה וניהול של תאגידים, חברות, קרנות, ארגונים ומוסדות.
 3. יבוא, פרסום והפצה של כל חומר מידע, הסברה או תעמולה, לשם קידום מטרות העמותה באמצעות כלי פרסום ותקשורת למיניהם.
 4. רכישה או יבוא ציוד משרדי לשימוש עצמי של העמותה, וכן קנייה, חכירה השכרה או בנייה של נכסי דלא-ניידי לצורכי פעילותה של העמותה ולהגשמת מטרותיה כולל מטרות נופש, הבראה, הדרכה והכשרה של אנשים עם עיוורון הנעזרים בכלבי נחייה; וכן השכרה, החכרה מכירה או משכון של נכסים ככל שהדבר יידרש למימוש מטרותיה.
 5. ייצוג זכויות ואינטרסים של אנשים עם עיוורון, חברי העמותה, כלפי רשויות ממלכתיות או מקומיות, מוסדות ציבור וכל צד שלישי בכלל

4. סייג לסמכויות העמותה:

 1. רכוש העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק להשגת מטרות העמותה.
 2. העמותה תפעל ליישום מטרותיה לטובת חבריה, תוך שיתוף פעולה ותיאום עם כל הגופים הרלוונטיים.

5. מעמדה המשפטי של העמותה:

העמותה היא גוף משפטי הנהנה מכל הזכויות והנושא בכל החובות של גוף שהוא בעל המשכיות מתמדת. העמותה רשאית לרכוש ולהחזיק מקרקעין, מיטלטלין וזכויות בהם, וכן לרכוש כל מיני זכויות ותביעות אחרות, בכל דרך של רכישה, החזקה וקניין. העמותה מוסמכת לנהוג בנכסיה דרך בעלים כדרך כל אדם העושה בתוך שלו. העמותה רשאית לקבל הלוואות, למשכן או לשעבד נכסים מנכסיה, כולם או מקצתם, להתקשר בחוזים והסכמים עם כל צד שלישי, לתבוע ולהיתבע בכל ערכאה שיפוטית, להתדיין בפני בית-דין בוררות, למנות בוררים, באי-כוח או פרקליטים ולפטרם, ובכלל לעשות כל עסקה וכל פעולה משפטית הדרושה או מועילה לקידום מטרותיה והכל בכפוף לחוק ולתקנון העמותה.

6. מקורות המימון:

 1.  כל חבר בעמותה חייב בתשלום דמי-חבר. שיעור התשלום ייקבע בהחלטה של האסיפה הכללית מעת לעת בכפוף להמלצת הועד המנהל.
 2. העמותה רשאית לקבל תרומות – לרבות עיזבונות, נחלות וצוואות מכל אדם, בין בארץ ובין בחו”ל, בין אם הוא חבר בעמותה ובין אם לאו, וכן לקבל תמיכות והקצבות מכל רשות ממלכתית או מקומית ומכל מוסד ציבורי או פרטי.
 3. הקצבות המגיעות לעמותה ממשרד הרווחה

7. חברות בעמותה

 1. כל תושב ישראלי ללא הבדל לאום, גזע, דת או מין, בעל תעודת עיוור המחזיק כלב נחייה, יהיה זכאי להתקבל כחבר בעמותה.
 2. אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה, יצורף כחבר עמותה באמצעות בית הספר ממנו קיבל את כלב הנחייה. אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה אותו קיבל בחו”ל, צריך להגיש בקשה בכתב בצירוף צילום תעודת עיוור, למזכירות העמותה.
 3. חבר העמותה, שפרש מרצונו, יוכל לשוב ולחדש חברותו בעמותה באמצעות בקשה בכתב, שתופנה לועד המנהל, בכפוף להסדרת תשלום מס החבר.
 4. הוצאת חבר:
  1. הוצאת חבר מהעמותה תוכל להיעשות רק על ידי הועד המנהל.
  2. לפני קבלת החלטה על הוצאת חבר מהעמותה, תינתן לחבר התראה בכתב וכן זכות להשמיע טיעוניו בפני הועד המנהל.
  3. חבר העמותה, שהוצא ממנה, לא יוכל לשוב ולהתקבל כחבר אלא מכוח החלטה של הועד המנהל. לא תישלל זכותו של עיוור הנעזר בכלב נחייה ליהנות מכל ההטבות, לרבות הקצבה החודשית, בין אם יהיה או לא יהיה חבר בעמותה.

8. חובותיו וזכויותיו של חבר העמותה:

 1. חבר חייב למלא את הוראות התקנון של העמותה ואת החלטות מוסדותיה.
 2. חבר חייב להתמיד ולדייק בתשלום דמי החבר אחת לחודש.
 3. דמי החבר יופרשו מסכום הקצבה החודשית.
 4. אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה המתנגד לתשלום דמי החבר, לא יחשב כחבר עמותה ולכן אינו זכאי להשתתף בבחירות למוסדות העמותה, לא כבוחר ולא כנבחר, וכן לא לקבל שירותים מכל סוג שהוא מהעמותה, למעט כמתחייב מהוראות השרות לעיוור: (קצבה והחזרים בגין הטיפול בכלב).
  1. חבר בעמותה, המעוניין להצביע בבחירות, יוכל להסדיר מיסים עד יום הבחירות.
  2. חבר בעמותה, המעוניין להגיש מועמדות למוסדות העמותה, צריך להסדיר את  תשלום המסים, כדי שיוכל להגיש מועמדות עד לתאריך הקובע לעניין זה ולפחות 14 יום לפני יום הבחירות.
  1. אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה המעוניין להשתתף בבחירות חייב להיות חבר עמותה ולהסדיר את כל חובותיו והתחייבויותיו, כולל תשלום דמי החבר במלואם, עד יום הבחירות.
  2. אדם עם עיוורון המעוניין להצטרף כחבר העמותה ולהגיש מועמדות לכהונה במוסדות העמותה, צריך להצטרף כחבר ולהסדיר את תשלום המסים לא יאוחר מ- 90 יום לפני יום הבחירות.
  1. חבר עמותה אשר יעשה מעשה או מחדל שיש בו קלון, או העלול לגרום נזק לתדמית או לאינטרסים של העמותה, יורחק מחברותו בעמותה על-ידי הועד המנהל.
  2. לפני קבלת החלטה על הוצאת החבר מהעמותה תינתן לחבר התראה בכתב וכן זכות להשמיע טיעוניו בפני הועד המנהל.
 5. מועמד לחברות בעמותה, אשר בקשתו נדחתה, וכן חבר שהוחלט להוציאו מהעמותה, תישלח אליו הודעה על כך בכתב, בדואר רשום. החבר רשאי לערער על ההחלטה בכתב בפני האסיפה הכללית, תוך 60 יום מעת קבלת הודעה זו.

9. בחירות:

 1. הבחירות למוסדות העמותה יתקיימו אחת לשלוש שנים.
 2. מועד הבחירות של מוסדות העמותה ייקבע על-ידי הועד המנהל.
 3. הבחירות יערכו באסיפה מיוחדת שתכונס רק לצורך קיום הבחירות. באסיפה זו ייבחרו הועד המנהל וועדת הביקורת.
 4. הועד המנהל יארגן את הבחירות לרבות:
  1. קביעת מועד הבחירות.
  2. משלוח מכתבים לחברי העמותה 28 יום לפני מועד הבחירות.
  3. ארגון רשימת המועמדים עד 14 יום לפני יום הבחירות.
  4. בחירת מתנדבים שישמשו כחברי ועדת קלפי.
 5. במכתב שיישלח לבוחרים על-ידי הועד המנהל יצוינו: מועד הבחירות ומקום הקלפי.
 6. ועדת הקלפי תימנה שלושה מתנדבים אשר יארגנו את הבחירות. המתנדבים ימונו על-ידי הועד המנהל.
 7. חברי העמותה יוכלו להגיש בכתב, מועמדות לועד המנהל או לועדת הביקורת, עד 14 יום לפני יום הבחירות.
אופן ההצבעה:
 1. הבחירות יהיו אישיות וחשאיות.
 2. לאחר הסדרת תשלום המסים ייגש החבר לוועדת הקלפי ושם תוקרא לו רשימת המועמדים. החבר יוכל לסמן עד 5 שמות כחברים בוועד המנהל וכן 3 שמות כחברים בוועדת הביקורת.
 3. החבר יהיה רשאי להביא אדם שאינו נמנה על חברי ועדת הקלפי, לצורך הקראה וסימון השמות בלבד.
 4. בתום הבחירות תערוך ועדת הקלפי פרוטוקול אשר בו יירשמו: מספר המצביעים, מספר הקולות הכשרים, מספר הקולות הפסולים והתוצאות הסופיות של הבחירות.
 5. הפרוטוקול ייחתם על-ידי שלושת חברי ועדת הקלפי ויישמר במשרדי מזכירות העמותה.

10. מוסדות העמותה הם:

 1. האסיפה הכללית.
 2. הועד המנהל.
 3. ועדת הביקורת.

11. האסיפה הכללית:

כינוס האסיפה הכללית:
 1. יושב-ראש הועד המנהל ישמש יושב-ראש בישיבות האסיפה הכללית.
 2. האסיפה הכללית תכונס לפחות אחת לשנה לאסיפה רגילה.
 3. הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או דרישה בכתב של עשירית מכלל חברי העמותה.
 4. כינוס האסיפה ייעשה על-ידי משלוח הזמנה בדואר או על-ידי מסירת הזמנה אישית לכל אחד מחברי האסיפה, לפחות ארבעה-עשר ימים מראש. בהזמנה יצוינו מועד הישיבה, מקום כינוסה, וכן סדר היום.
  1. המניין החוקי בישיבות האסיפה הכללית הוא חמישים אחוזים ממספר חברי האסיפה הכללית.
  2. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה אין מניין חוקי כנ”ל, תיפתח הישיבה גם בהיעדרו של מניין חוקי, בכל מספר משתתפים.
 5. החלטות האסיפה הכללית מתקבלות, בדרך-כלל, ברוב דעות רגיל. במקרה של שוויון קולות, תכריע דעתו של היושב-ראש.
 6. בעניינים הבאים דרוש רוב של שני שלישים מכלל חברי האסיפה הכללית:
  1. רכישה, מכירה או שיעבוד של נכסי דלא-ניידי.
  2. אישור או שינוי התקנון.
  1. להחלטה על פירוק העמותה דרוש רוב של שני שלישים מכלל חברי האסיפה הכללית.
  2. כל רכוש שיישאר כתוצאה מפירוק העמותה יועבר למוסד ציבורי מוכר אשר מטרותיו דומות למטרות העמותה.

12. תפקידי האסיפה הכללית:

 1. בחירת הועד המנהל, פיטורי הועד כולו או חלק ממנו.
 2. פיקוח על פעילות הועד המנהל, קבלת דו”ח על פעילותו, אישור התקציב השנתי או דחייתו, קביעת קריטריונים לדמי-חבר ואישור תכנית שנתית.
 3. בחירת ועדת הביקורת.
 4. האסיפה הכללית תחליט על קריטריונים לתשלום שכר והחזר הוצאות לחברי הועד המנהל וממלאי התפקידים בעמותה, בכפוף לחוק העמותות ולנהלים, כפי שייקבעו מעת לעת על-ידי רשם העמותות.
 5. מינוי רואה חשבון אשר יערוך את המאזנים המבוקרים של העמותה. האסיפה תאשר את שכרו של רואה החשבון בכפוף להמלצת הועד המנהל.
 6. אישור תקנון העמותה וכן אישור תיקונים ושינויים בתקנון.
  1. אישור האסיפה הכללית לגבי רכישה, מכירה או שיעבוד של נכסים.
  2. רכישה, מכירה או שיעבוד של נכסים, יובאו לאישור האסיפה הכללית רק לאחר שהנושא נדון בועד המנהל.
  3. רכישה, מכירה או שיעבוד של נכסים יאושרו על-ידי האסיפה הכללית ברוב של שני שלישים מחברי האסיפה הכללית.
 7. החלטה על פירוק העמותה.

13. הועד המנהל:

 1. הועד המנהל הוא הזרוע המבצעת של העמותה, המוציא לפועל של החלטות האסיפה הכללית, מנהל את כל ענייני העמותה ומייצג אותה הן כלפי חוץ והן כלפי פנים.
 2. האסיפה הכללית תבחר 5 חברים לועד המנהל.
 3. חברי הועד המנהל יבחרו מתוכם את בעלי התפקידים, יושב-ראש, גזבר ומזכיר.
 4. במקרה שאחד מחברי הועד התפטר, יכהן במקומו הבא בתור לפי מניין הקולות.
 5. הועד המנהל יקבע את סדרי עבודתו ויתכנס לישיבות מזומנות מעת לעת.
 6. כל החלטות הועד המנהל מתקבלות ברוב דעות רגיל. במקרה של שוויון קולות, תכריע  דעתו של היושב-ראש ובהיעדרו: של סגן היושב-ראש.
 7. הועד המנהל חייב לארגן בחירות למוסדות העמותה אחת לשלוש שנים.
 8. הועד המנהל יכין את הצעת התקציב השנתי, תכנית פעולה שנתית, דו”ח כספי ודו”ח פעולה שנתי ויגיש אותם לאישור האסיפה הכללית.

14. חתימה מחייבת של העמותה:

 1. התחייבות כספית, ערבות, המחאות, שטרות וכל מסמך כספי אחר יחייבו את העמותה בתנאי שיהיו חתומים על-ידי שני חברי הועד המוסמכים לכך שיבחר הועד המנהל, בצירוף חותמת העמותה.
 2. בעניינים שאינם כרוכים בהתחייבות כספית, יחתמו יושב-ראש העמותה והגזבר, בצירוף חותמת העמותה.

15. ועדת הביקורת:

 1. ועדת הביקורת תיבחר על-ידי האסיפה הכללית לתקופת כהונה של שלוש שנים, אבל עליה להמשיך במילוי תפקידיה עד לבחירת ועדת ביקורת חדשה.
 2. תפקידה של ועדת הביקורת הוא לבדוק את מסמכי העמותה, לרבות: חשבונות העמותה, פנקסיה, רכושה והונה המזומן.
 3. כל ספרי העמותה ומסמכיה לרבות פנקסי הנהלת החשבונות יהיו מונחים ופתוחים בפני ועדת הביקורת. הועדה רשאית לדרוש ולקבל הסברים מהוועד המנהל של העמותה ומפקידיה.
 4. ועדת הביקורת תמסור דו”ח לאסיפה הכללית השנתית הרגילה, או לאסיפה מיוחדת שתכונס לפי דרישתה.
 5. iעדת הביקורת תגיש דו”ח ביקורת שנתי לאסיפה הכללית. העתק מן הדו”ח השנתי של ועדת הביקורת יימסר ליושב-ראש הועד המנהל לא יאוחר משבעה ימים לאחר חתימתו על-ידי חברי ועדת הביקורת. בדו”ח יצוינו בהבלטה כל הנושאים המצריכים תיקון מיידי.
 6. הדו”ח השנתי של ועדת הביקורת יוגש לאסיפה הכללית בצירוף הדו”ח השנתי של הועד המנהל.

16. פירוק העמותה:

 1. העמותה לא תפורק אלא מכוח החלטה של האסיפה הכללית, שהתקבלה ברוב של שני שלישים מכלל חברי האסיפה הכללית, ובתנאי שבהזמנה לאסיפה צוין במפורש כי האסיפה תכונס על-מנת לדון בשאלת הפירוק.
 2. החליטה האסיפה הכללית על פירוק העמותה, יכהן הועד המנהל בתור ועד מפרק.
 3. כל רכוש שיישאר כתוצאה מפירוק העמותה לאחר סילוק חובותיה והתחייבויותיה, לא יחולק בין חברי העמותה, לא כולו ולא מקצתו, אלא יועבר למוסד ציבורי מוכר שמטרותיו דומות למטרות העמותה ושהאסיפה הכללית של העמותה תבחר בו ליורש בהחליטה על פירוק העמותה.

תרומות

תרומתכם חשובה לנו לקידום הנעזרות בכלב נחייה! לתרומה בהליך קצר ובטוח באמצעות
Paypal הקש כאן: